Skip to main content.

Caracterització bibliomètrica de la producció de les principals institucions i centres de Catalunya: anàlisi de tendències dins del període 1992-2006

Raül Isaac Méndez-Vásquez1,3, Eduard Suñén-Pinyol2, i Jordi Camí2,3
1 Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM), 2 Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), i 3 Universitat Pompeu Fabra (UPF). Barcelona, 2007.

Es presenta una anàlisi bibliomètrica quinquennal del període 1992-2006 sobre l’activitat, visibilitat i internacionalització de la producció científica catalana indexada a la base de dades National Citation Report (NCR) de Thomson-ISI. Es tracta d'un estudi de nivell meso que té com a unitat bàsica d’anàlisi els centres de recerca localitzats a Catalunya.

La informació es mostra desglossada segons els tres sectors institucionals següents: Universitari, Sanitari i de Centres Públics de Recerca (CPR), així com segons els grans àmbits temàtics de Ciències, Biomedicina i Enginyeria, computació i tecnologia. Com a referència de comparació s’han inclòs les mitjanes de diversos indicadors bibliomètrics segons sector i àmbit temàtic, per a cada cas, tant de l’Estat com de Catalunya.

Indicadors bibliomètrics emprats en aquest estudi:

Tots els indicadors bibliomètrics s’han calculat exclusivament sobre el subconjunt de documents citables (articles, revisions, proceedings i notes), i per finestres de cinc anys no solapades dins el període 1992-2006.

Els documents citables s’han adscrit a tots els centres firmants segons el criteri d’assignació total ( “whole count” or “interger counting method”) prenent com a base la informació sobre els centres d’afiliació dels autors. Aquest mètode d’assignació de documents presenta l’avantatge que permet l’estudi de les dinàmiques de col·laboració, però comporta que el sumatori del nombre de documents segons centres, o qualsevol altre agregat, sigui major que el nombre real analitzat. El nombre total s’obté comptabilitzant els documents una única vegada. El càlcul del nombre de cites rebudes rep el mateix tractament.

Estudi complementari: NCR Catalunya 1996-2006. Producció científica de Catalunya, 1996-2006.

Resultats